اعضای شرکت

مرتضی دلگشا سعدی

سمت : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی کارگردانی سینما

وب سایت شخصی : www.delgoshasaadi.ir


آزاده فهندژ سعدی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


محبوبه دلگشا سعدی

سمت : عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق


محمود رضا برهانی

سمت : مشاور هنری و مدیر تصویربرداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ایمنی