اعضای شرکت

مرتضی دلگشا سعدی سمت : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مدرک تحصیلی : کارشناسی کارگردانی سینما وب سایت شخصی : www.delgoshasaadi.ir آزاده فهندژ سعدی سمت : نایب رئیس هیئت مدیره مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی محبوبه دلگشا سعدی سمت : عضو هیئت مدیره مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق محمود رضا برهانی سمت :…